Privacy statement

Welzijn Gorinchem respecteert uw privacy en hecht grote waarde aan de bescherming van uw gegevens. Via deze privacy statement willen wij u informeren over welke gegevens er worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en het doel van het gebruik van deze gegevens. Verder zullen wij u informeren over uw rechten met betrekking tot de Wet Bescherming van Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Welzijn Gorinchem

Correspondenteadres:
Blauwe Torenstraat 22
4201 XL te Gorinchem
Nederland

KVK:67738109

BTW-ID: NL001174103B35

Verwerkingsverantwoordelijke:
Welzijn Gorinchem

Correspondenteadres:
Blauwe Torenstraat 22
4201 XL te Gorinchem
Nederland

Wilt u uw wettelijke rechten doen wilt doen gelden of als u vragen heeft met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens, neem dan gerust contact op via info@welzijngorinchem.nl onderwerp: EU-AVG.

Gegevens die worden verzameld en verwerkt

Contractuele gegevens
Welzijn Gorinchem verzameld, verwerkt en bewaart gegevens die u invult bij het contactformulier. Deze gegevens worden alleen gebruikt om te reageren op uw bericht of hulpvraag. Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Gegevens die Strato, de webhosting verzameld
Van elke bezoeker die op de website van Welzijn Gorinchem komt slaat Strato het Ip-adres op in een logbestand. Dit doen zij om hackers te herkennen en af te weren. De IP-adressen blijven maximaal 7 dagen opgeslagen.

Cookies
Op de website wordt nog geen gebruik gemaakt van cookies, maar dit kan veranderen. Cookies dienen om de diensten en het gebruik van bepaalde functies te optimaliseren.

Wilt u geen cookies opslaan? Dan kunt u deze verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Op deze manier vermijd u niet alleen bij Welzijn Gorinchem cookies, maar ook bij andere webpagina’s. Indien u toch cookies heeft opgeslagen kunt u deze via uw browser of andere software verwijderen.
Wanneer u uw cookies uitzet kan het zijn dat bepaalde functies van een website niet naar behoren functioneren.

Google Analytics
Welzijn Gorinchem maakt bij de hosting gebruik van een google analytics pluging. Deze plugin wordt gebruikt om de bezoekersstromen van de website te analyseren en zo de website te kunnen blijven optimaliseren.

Het bedrijf dat de Google Analytics-component exploiteert, is Google Inc.
Google Analytics slaat een cookie op via uw browser, hierdoor kan Google het gebruik van en op de website van Welzijn Gorinchem analyseren. Bij elke website die u bezoekt waarop een onderdeel of plugin is geinstalleer van Google Analytics worden gegevens naar Google verzonden. Het betreft hier niet de persoonlijke gegevens

Overige informatie betreft google Analytics verkregen vanaf Stato.nl vindt u hieronder:

Het is mogelijk bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van deze gegevens door Google. Hiertoe moet u ophttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl  een add-on downloaden voor uw browser en deze installeren.

Meer informatie en het huidige beleid van Google inzake gegevensbescherming vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl en http://www.google.com/analytics/terms/nl.html .

Een toelichting over Google Analytics vindt u hier:https://www.google.com/intl/nl/analytics/ .

Rechtsgrondslag van de verwerking
Welzijn Gorinchem gebruikt uw gegevens om met uw in contact te komen naar aanleiding van het invullen van het contactformulier of om met u een overeenkomst aan te gaan en indien van toepassing u te kunnen factureren. Daarnaast worden u gegevens gebruikt om onze hulp- en diensten en onze website te verbeteren. Gegevens worden gebruikt en verwerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens, gewijzigd vanaf 25 mei 2018.

Categorieën van ontvangers

Gegevens uitwisseling iWMO
Indien u recht heeft op een subsidie of vergoeding vanuit de gemeente voor de hulp- en diensten die u aanvraagt bij Welzijn Gorinchem, is het van belang dat Welzijn Gorinchem als zorgaanbieder met de gemeente waarin u woonachtig bent informatie uitwisselt. Dit informatie verkeerd loopt via het beveiligde informatie verkeer iWMO en is noodzakelijk om met u een overeenkomst aan te gaan die vergoed wordt vanuit de WMO.

Gegevens uitwisseling derden
Het kan noodzakelijk zijn om gegevens met Derden uit te wisselen. Dit gebeurt bij Welzijn Gorinchem alleen wanneer u hier toestemming voor geeft. Indien u toestemming geeft zal deze informatie uitwisseling gebeuren via de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Incassobedrijven
Indien nodig zullen uw gegevens worden doorgespeeld aan een incassobedrijf. Zij leveren namelijk incassodiensten bij het wanbetaling.

Politie
Welzijn Gorinchem mag en kan niet zomaar gegevens doorspelen. Indien u als klant een misdrijf of delict begaat zullen wij genoodzaakt zijn gegevens met de politie uit te wisselen.

Duur van de opslag
Welzijn Gorinchem verwerkt en bewaart uw persoonlijke gegevens gedurende periode die hiervoor noodzakelijk is of binnen de wet is vastgelegd.

Indien gegevens gewijzigd dienen te worden, bijvoorbeeld door een verhuizing, dan dient u ons hier zelf van op de hoogte te stellen. Indien u dit niet doet zullen de oude gegevens worden bewaard en kan dit voor problemen zorgen in het contact of het in het bewerkstellingen van afspraken binnen de opgestelde overeenkomst.

De gegevens die u tijdens de sollicitatieprocedure invoert, worden maximaal zes maanden bewaard.

Uw rechten

Recht op inzage en recht op bevestiging
Welzijn Gorinchem verleend u ten alle tijden het recht om kosteloos uw gegevens op te vragen of te informeren welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Daarnaast heeft u ten alle tijden het recht op een kopie van deze inzage te ontvangen.

Recht van rectificatie
U heeft het recht om de onmiddellijke rectificatie te vragen van onjuiste persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. U heeft verder het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te verlangen dat onvolledige persoonlijke gegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op verwijdering
U heeft recht om per direct uw persoonlijke gegevens te verwijderen, indien een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet vereist is:

  • De persoonlijke gegevens werden verzameld of andere wijze verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • U trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • U dient bezwaar in tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking of u dient een bezwaar in tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 van de AVG.
  • De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
  • Het verwijderen van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting opgelegd door het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten dat op ons van toepassing is.
  • De persoonlijke gegevens werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de AVG-richtlijn.

Recht op beperking van de verwerking
Welzijn Gorinchem verleent u het recht om een beperking van de verwerking te vragen als deze aan een van onderstaande volwaarden voldoet, namelijk:

  • U betwist de juistheid van uw persoonlijke gegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onrechtmatig maar in plaats van het verwijderen van de persoonlijke gegevens wilt u een beperking van het gebruik ervan.
  • We hebben de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u heeft ze wel nog nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1 van de AVG en het is nog niet duidelijk of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan de uwe.

Recht van verzet tegen de verwerking
U heeft te allen tijde het recht om op grond van artikel 6, lid 1, letters e of f van de AVG bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
In geval van bezwaar zal Welzijn Gorinchem niet langer uw persoonlijke gegevens verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende en geldige redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van commerciële doeleinden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Welzijn Gorinchem verleent u het recht om alle persoonlijke gegevens die wij van u hebben mogen ontvangen op te vragen. U heeft het recht om deze gegevens, zonder dat wij dit verhinderen, door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, letter a van de AVG of artikel 9, lid 2, letter a van de AVG of op een overeenkomst bedoeld in artikel 6, lid 1, letter b van de AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde procedures, mits de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of van een taak opgelegd door een openbare macht.
Bovendien heeft u bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens op grond van artikel 20, lid 1 van de AVG het recht te verzoeken dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks door een verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken.

Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
U heeft het recht om te allen tijde contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont of werkt of waar u vermoedt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming.

Wettelijke of contractuele regelingen die verplichten tot het verstrekken van persoonlijke gegevens, noodzaak voor het sluiten van het contract, verplichting tot het verstrekken van de persoonlijke gegevens, mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Het verstrekken van persoonlijke gegevens kan deels wettelijk verplicht zijn (bijv. fiscale voorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractuele partner). Om een overeenkomst af te sluiten kan het soms nodig zijn dat u ons persoonlijke gegevens verstrekt, die wij vervolgens zullen moeten verwerken. U bent bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer wij met u een overeenkomst sluiten. Het niet-verstrekken van deze persoonlijke gegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst niet kan worden aangegaan.

Heeft u nog vragen betreft deze privacy statement? Neemt u dan gerust contact op via info@welzijngorinchem.nl of vul het contactformulier in bij contact.